20-01-2021  Fins al 20 de gener

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó

01-02-2021  Fins a l’1 de febrer

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació
 • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
 • Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en Institucions d’inversió col·lectiva
 • Operacions amb actius financers
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats
 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

22-02-2021  Fins al 22 de febrer

 • Renda i Societats
 • Número d’identificació fiscal
 • IVA
 • Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaders o forestals
 • Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos especials de fabricació
 • Impost especial sobre l’electricitat
 • Impostos mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

01-03-2021  Fins a l’1 de març

 • IVA
 • Impost sobre societats
 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
 • Declaració anual d’operacions amb tercers

22-03-2021  Fins al 22 de març

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-03-2021  Fins al 30 de març

 • IVA
 • Impostos mediambientals

31-03-2021  Fins al 31 de març

 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger
 • Impost sobre hidrocarburs

07-04-2021  Del el 7 d’abril fins al 30 de juny

 • Renda i patrimoni

20-04-2021  Fins al 20 de abril

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-04-2021  Fins al 30 d’abril

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • Número d’identificació fiscal
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

06-05-2021  Des del 6 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

20-05-2021  Fins al 20 de maig

 • Renda i Societats
 • IVA
  Impost sobre les primes d’assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

31-05-2021  Fins al 31 de maig

 • IVA
 • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

02-06-2021  Des del 2 de juny al 30 de juny

Presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

21-06-2021  Fins al 21 de juny

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

25-06-2021  Fins al 25 de juny

 • Renda i patrimoni

30-06-2021  Fins al 30 de juny

 • Renda i patrimoni
 • IVA
 • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent

20-07-2021  Fins al 20 de juliol

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

26-07-2021  Fins al 26 de juliol

 • Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
 • Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible davant l’Administració tributària
 • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

30-07-2021  Fins al 30 de juliol

 • IVA

02-08-2021  Fins al 2 d’agost

 • Número d’identificació fiscal
 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

20-08-2021  Fins al 20 d’agost

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-08-2021  Fins al 30 d’agost

 • IVA

20-09-2021  Fins al 20 de setembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-09-2021  Fins al 30 de setembre

 • IVA

20-10-2021  Fins al 20 d’octubre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost Especial sobre el Carbó
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

02-11-2021  Fins al 2 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • Número d’identificació fiscal
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
 • Compte corrent tributari

05-11-2021  Fins al 5 de novembre

 • Renda

22-11-2021  Fins al 22 de novembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-11-2021  Fins al 30 de novembre

 • IVA
 • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Impostos Mediambientals

20-12-2021  Fins al 20 de desembre

 • Renda i Societats
 • IVA
 • Impost sobre les Primes d’Assegurances
 • Impostos Especials de Fabricació
 • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • Impostos Mediambientals
 • Impost sobre les Transaccions Financeres

30-12-2021  Fins al 30 de desembre

 • IVA

31-12-2021  Fins al 31 de desembre

 • Renda
 • IVA

T’ajudem?