Sensibilitat i compromís cap a la igualtat entre homes i dones

 

A partir del 14 d’abril del 2021, totes les empreses han de tenir un Registre retributiu. Això significa que les companyies han de disposar de mecanismes per identificar i corregir qualsevol discriminació en matèria retributiva.

La norma més recent en matèria retributiva és el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que concreta, en el seu article 5 i 6, la definició i concreció de com elaborar registres retributius.

El registre retributiu és un document, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització, de forma detallada, que mostri de forma separada les retribucions de dones i homes de la plantilla. En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre les retribucions, incloent personal directiu i alts càrrecs. Aquesta obligació és per a totes les empreses, independent del nombre de persones treballadores de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen i es preveuen sancions poden arribar als 187.000€

El Reial Decret 902/2020 assenyala que s’han d’establir en el registre retributiu de cada organització, desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

 

 

Més informació a:

https://www.conversia.es/servicios-asesoria/plan-igualdad/

 

 

T’ajudem?